Privacyverklaring

Wie zijn wij?

EFO Paardenverzekering is een onderlinge paardenverzekeraar. EFO is de enige zelfstandige paardenverzekeraar die werkt door heel Nederland. Als je je paard bij ons verzekert, ben je automatisch lid van onze club. Dit betekent dat je ook inspraak hebt in het beleid van EFO. Wij zijn er voor onze leden en hebben geen winstoogmerk. Als onderlinge paardenverzekeraar vinden wij persoonlijk contact erg belangrijk. Daarom heb je bij EFO altijd contact met een persoonlijke inspecteur. Zij zijn werkzaam in het gebied waar zij wonen.

Ons bezoekadres is:
Turfschip 11
8447 DM Heerenveen
 
Telefoonnummer: 0513 62 22 75
KvK-nummer: 01001741
 
Inleiding
In deze verklaring leggen wij je uit hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan die door ons worden verzameld. Zo lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld, maar ook voor welk doel. Ook leggen wij uit welke rechten je hebt met betrekking tot jouw gegevens en hoe je hiervan gebruik kunt maken.

Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden. Dit kan komen door een wetswijziging of door bijvoorbeeld een rechtspraak. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken als je onze website bezoekt. Wij zullen je ook actief informeren over wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij informeren door het plaatsen van een pop-up banner, het versturen van een e-mail of het plaatsen van een nieuwsbericht op onze website.

EFO Paardenverzekering is lid van het Verbond van Verzekeraars en houdt zich aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars (GVPV). Deze gedragscode bepaalt welke gegevens verzekeraars mogen verwerken en op welke wijze dit moet worden gedaan. In de gedragscode zijn de algemene verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming én de Nederlandse Uitvoeringswet Avg specifiek voor verzekeraars nader uitgewerkt. Deze gedragscode kan worden ingezien op de site www.verzekeraars.nl.

Om welke gegevens gaat het?

Wanneer je een verzekering bij ons aanvraagt, dan vragen wij om jouw persoonsgegevens. Het gaat hierbij om je Naam, Adres en Woonplaats (NAW-gegevens). Ook vragen wij in het algemeen om je e-mailadres en bankrekeningnummer.

Welke gegevens wij van je verwerken verschilt per situatie:
• Bij het bezoeken van onze website verzamelen we via jouw IP-adres de pagina’s die je bezoekt.
• Als je bij ons informatie opvraagt, dan vragen wij om jouw contactgegevens, om deze informatie naar je toe te kunnen sturen.
• Word je klant bij ons? Dan vragen wij om jouw contactgegevens waaronder je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om de verzekeringsovereenkomst aan te kunnen gaan.
• Solliciteer je bij ons? De gegevens die je dan aan ons doorgeeft bewaren wij, als je hiervoor toestemming hebt gegeven, maximaal 12 maanden.

Financiële gegevens

Als je klant bij ons bent, gebruiken wij jouw bankrekeningnummer voor het incasseren van de premie als je ons daarvoor gemachtigd hebt. Daarnaast gebruiken wij jouw bankrekeningnummer ook voor een restitutie of het overmaken van een schadebedrag.

Aanvullende gegevens

Voor het beoordelen van de aangevraagde verzekering vragen wij om een aantal gegevens van het te verzekeren paard. Het gaat om de unieke stamboekgegevens die behoren bij het paard. Denk hierbij aan de naam, geboortedatum, het geslacht, ras, stamboeknummer, chipnummer en de afstamming. Naast deze identificatie stellen wij voor de beoordeling ook een aantal gezondheidsvragen over het paard. Bij bepaalde verzekeringen wordt om een keuringsrapport van het paard gevraagd. De hiervoor genoemde gegevens gebruiken wij voor het kunnen inschatten van het te verzekeren risico en om de voorwaarden te kunnen bepalen en eventuele schadeclaims te kunnen beoordelen. Onze medewerkers hebben voor het inzien en beoordelen van deze informatie een geheimhoudingsplicht.

Strafrechtelijk verleden

Voor het beoordelen van jouw verzekeringsaanvraag stellen wij enkele vragen om vast te kunnen stellen of sprake is van een strafrechtelijk verleden. Het gaat dan alleen om strafrechtelijke feiten die korter dan 8 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Deze gegevens worden alleen ingezien door een geautoriseerde medewerker en deze gegevens worden na beoordeling direct vernietigd.

Contact met EFO

Bij ieder contact met EFO Paardenverzekering verwerken wij daarvan de gegevens, denk hierbij aan: advies of informatie over een product, een statusvraag of een klacht. Er wordt o.a. vastgelegd hoe en wanneer dit contact heeft plaatsgevonden en de reden van dit contact. Deze informatie verwerken wij in jouw dossier om je beter van dienst te kunnen zijn. Ben je niet bij ons verzekerd en bel je alleen voor vrijblijvende informatie, dan doen wij dit niet.

Telefoongesprekken bewaren en opnemen

Wij kunnen telefoongesprekken opnemen voor trainings- en coaching doeleinden, voor onderzoek van en naar opdrachten en transacties, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wordt een gesprek opgenomen dan melden wij dit vooraf. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden. U heeft bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoongesprekken het recht om het opgenomen gesprek te beluisteren of daarvan een schriftelijke weergave te ontvangen.

Doelen van het verwerken van de gegevens

Voor onze dienstverlening

Wij verwerken jouw gegevens om je te registeren als lid in ons systeem, om contact met jou op te kunnen nemen en voor het opmaken en beheren van jouw polis.

Voorkomen van fraude

Als je ons belt kunnen wij aan de hand van jouw persoonsgegevens met controlevragen vaststellen of wij de juiste persoon aan de lijn hebben. Zo voorkomen wij dat jouw gegevens met anderen worden gedeeld die daar geen recht op hebben.

Informeren en marketing

Als ledenvereniging houden wij je graag op de hoogte. Dit doen wij met e-mails, nieuwsbrieven en aanbiedingen op onze website en social media. Door het toepassen van cookies kunnen wij analyseren waar je interesses naar uit gaan. Zie voor meer informatie hierover ons cookiebeleid. Dankzij deze analyses kunnen wij verbeteringen toepassen op onze website en dit helpt ons weer beter in te spelen op de wensen en behoeften van onze bezoekers. Op deze manier kunnen wij onze producten en diensten verbeteren. De rapportages die hiervoor gebruikt worden zijn zo ingericht dat anonimiteit gewaarborgd is.  

Opsporen van fraude en misbruik

Bij de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik leggen wij ook gegevens vast. Hierbij houden wij ons aan het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit en het Protocol lncidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Bij het PIFI zijn o.a. het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken, de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken, de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland en Zorgverzekeraars Nederland betrokken.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens gebruiken?

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt om de veiligheid en integriteit van onze dienstverlening en die van de sector te waarborgen. Hiervoor geldt dat er sprake moet zijn van een van de volgende wettelijke grondslagen:
• Je hebt ons toestemming gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens, je hebt hierbij het recht om deze weer in te trekken. Dit kun je doen door ons te bellen of te mailen;
• Wanneer je bij ons een verzekering wilt afsluiten, dan is dit nodig voor het uitvoeren van deze overeenkomst;
• Als er sprake is van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld als er sprake is van een fraude onderzoek.

De beveiliging van jouw gegevens

Om ervoor te zorgen dat er niets misgaat met jouw gegevens hebben wij de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:
• Onze IT (hard- en software) zijn optimaal beveiligd tegen virussen en cyberaanvallen;
• Alle informatie wordt digitaal op persoonsniveau opgeslagen;
• Ons kantoor en archief is optimaal beveiligd;
• Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid en onze medewerkers zijn daarop getraind;
• Alleen medewerkers die daarvoor geautoriseerd zijn hebben toegang tot je gegevens;
• Alle medewerkers hebben een eed of belofte afgelegd waarin zij beloven of verklaren zich te houden aan de wet- en regelgeving en gedragscodes en hierbij integer zullen handelen.

De bewaartermijn

Op basis van wetgeving en beleid zijn de volgende bewaartermijnen van toepassing:
• Polis en klantgegevens worden, na de beëindiging van het lidmaatschap, wettelijk 7 jaar bewaard;
• Voor offertes en aanvragen die niet hebben geleid tot een overeenkomst geldt een bewaartermijn van 6 maanden;
• Opgenomen telefoongesprekken worden maximaal 1 maand bewaard.

Voor hoeverre deelt EFO Paardenverzekering jouw gegevens?

De meeste verzekeringen worden bij EFO Paardenverzekering rechtstreeks afgesloten, maar er worden ook verzekeringen afgesloten via de bemiddeling van een assurantiebemiddelaar of adviseur.

Het delen van informatie komt voor in de volgende situaties:
• Als de verzekering via een assurantiebemiddelaar loopt;
• Als er sprake is van een inschakeling van een bedrijf dat nodig is voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. Bijvoorbeeld een incassobureau, taxateur, advocaat of herverzekeraar. Dit gaat uiteraard gepaard met afspraken over de waarborging van je privacy.
• Wanneer dit vanuit een wettelijke verplichting voortvloeit. Dit zou incidenteel kunnen als ons dit wordt gevraagd door de Belastingdienst, het UWV, de politie, de justitie of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens.
• Voor onze website, IT en klantgegevens beheer maken wij gebruik van externe dienstverleners. Deze worden beschouwd als verwerker omdat zij geen zelfstandige zeggenschap hebben over de persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening door EFO aan de dienstverlener ter beschikking wordt gesteld. EFO Paardenverzekering blijft in die situaties verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van jouw gegevens.

Jouw rechten

Recht op inzage of verbeteren

Je hebt het recht om ten allen tijde de gegevens die wij van je hebben vastgelegd en bewaren op te vragen. Dit kun je doen door een e-mail te sturen of te bellen. Je krijgt dan een overzicht van je gegevens. Kloppen de gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd dan kun je ons dit doorgeven en passen wij dit voor je aan.

Recht op wissen van jouw gegevens

Wil je niet meer dat je gegevens bij EFO Paardenverzekering zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op het laten wissen van je gegevens. Dit kan direct als er geen sprake is van een wettelijke bewaartermijn. Als er een reden is waardoor wij niet aan dit verzoek kunnen voldoen, dan informeren wij je daarover met uitleg van reden.

Recht op overdracht

Mocht je willen overstappen naar een andere verzekeraar en daarvoor de gegevens nodig hebben die bij EFO Paardenverzekering liggen opgeslagen, dan heb je het recht van overdracht. Hierbij verstrekken wij jou een kopie van al jouw gegevens die je kunt overdragen aan de andere partij.

Recht op stop van gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat EFO Paardenverzekering jouw gegevens gebruikt? Je hebt het recht om het gebruik van jouw persoonsgegevens te stoppen. Stuur dan een e-mail naar privacy@efo.nl. Wij zullen jouw gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Ons streven is om binnen 1 week op je verzoek te reageren.

Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen

Wil je niet meer op de hoogte worden gehouden van onze nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen over onze verzekeringen? Dan heb jij het recht om je hiervoor af te melden. In commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven vermelden wij altijd een afmeldmogelijkheid. Onze medewerkers kunnen jou bellen voor commerciële doelen. Wij houden ons hierbij aan de regels van het Bel-me-niet register. Op de website www.bel-me-niet.nl kun je jouw telefoonnummer afmelden voor commerciële telefoongesprekken en kun je meer lezen over het Bel-me-niet-register.

Email, Social Media en Whatsapp

E-mail

Voordat wij via de e-mail met jou communiceren vragen wij altijd toestemming, tenzij je deze toestemming al eerder hebt gegeven. Natuurlijk kun je deze toestemming intrekken

Social media

Via social media is het mogelijk om met ons te communiceren en informatie uit te wisselen. Ook hiervoor geldt dat wij hier uiterst zorgvuldig mee omgaan en je privacy waarborgen. Privé berichten bewaren wij, in voorkomende gevallen, ook in een beveiligde omgeving. Het gebruik van deze social media is wel op je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

WhatsApp

Contact met EFO Paardenverzekering via WhatsApp

Heb je een korte vraag of wil je iets aan ons doorgeven? Je kunt contact opnemen met EFO Paardenverzekering via WhatsApp. Wij beantwoorden WhatsApp berichten van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur. Ben je al lid bij ons? Vermeld dan in je berichtje je naam en klantnummer of postcode. Zo kunnen we je nog sneller helpen.

Voorwaarden van Whatsapp

WhatsApp is geen eigendom van EFO Paardenverzekering zelf en daarom gelden er andere voorwaarden en een ander privacybeleid die Whatsapp zelf heeft bepaald. Wanneer je contact met ons opneemt via Whatsapp, heb je de algemene voorwaarden van Whatsapp geaccepteerd. Wij hebben zelf in ons privacybeleid een aantal maatregelen getroffen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen, maar wij hebben geen inspraak in het beleid van Whatsapp. Gegevens worden door Whatsapp in de Verenigde Staten verwerkt. Wil je liever niet dat Whatsapp jouw gegevens kan verwerken, dan kun je ons ook via de e-mail of telefonisch bereiken.

Wat doen wij met de Whatsapp gesprekken?

De gespreken die via Whatsapp gevoerd worden, zullen wij in jouw dossier bewaren volgens de bewaartermijnen van ons privacybeleid. Ben je nog geen lid bij ons en heb je een algemene vraag? Dan zullen we jouw gegevens maximaal 1 jaar bewaren.

Goed om te weten….

  • Het is via WhatsApp niet mogelijk om een nieuwe verzekering aan te vragen. Neem hiervoor telefonisch contact op of vraag de verzekering via de website aan. Wij kunnen via WhatsApp wel vragen over onze verzekeringen beantwoorden, maar voor een passend advies kun je beter telefonisch contact opnemen.
  • Het is via WhatsApp niet mogelijk om een declaratie in te dienen. Via de Mijn EFO Omgeving kun je eenvoudig inloggen en een schade melden of een ziektekostendeclaratie indienen. Wij kunnen via WhatsApp ook geen uitspraak doen of door je gemaakte kosten voor een vergoeding in aanmerking komen. Hiervoor moeten wij jouw declaratie eerst beoordelen.

Instellingen wijzigen

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van de website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schijf wordt opgeslagen.

EFO Paardenverzekering maakt gebruik van cookies van Google om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website. Hiermee kunnen we de website vervolgens verbeteren voor jouw gemak. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Voor meer informatie over de wijze waarop Google gebruik maakt van cookies, verwijzen we je naar deze website: http://www.google.nl/policies/privacy/ads/

Privacyverklaring voor het laatst aangepast 6 mei 2021

Welke cookies gebruiken wij?

Heb je vragen of klachten over ons privacybeleid?

Neem dan contact met ons op. Stuur een e-mail of benader ons per post. Onze contactpersoon is Wibo Kedde van Afdeling Compliance. 

Een klacht kun je ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens of telefonisch      088 -1805250

Bekijk al onze contactmogelijkheden