Disclaimer

Website

Op de inhoud en vormgeving van deze site en email, de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan EFO, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van EFO te worden verkregen. 

E-mail

E-mailberichten zijn slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie deze is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar gemaakt mag worden krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mailbericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Hij wordt verzocht onmiddellijk EFO Paardenverzekering op de hoogte te stellen en het e-mailbericht te vernietigen. EFO Paardenverzekering staat niet in voor de juiste en volledige inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mailbericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor EFO Paardenverzekering met zich mee. E-mailverkeer via internet garandeert geen vertrouwelijkheid. Het is niet uitgesloten dat onbevoegden van de inhoud kennis hebben genomen of de verzonden informatie hebben gemanipuleerd. Vertrouwelijke informatie dient niet via internet aan EFO Paardenverzekering verzonden te worden. EFO Paardenverzekering kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van externe e-mail via internet.

Heb je vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op. 

Bekijk al onze contactmogelijkheden