Fraudebeleid

De basis voor verzekeren is vertrouwen. Wij vertrouwen erop dat jij bij de aanvraag van een verzekering alle vragen eerlijk beantwoordt en dat je bij een schade de juiste en volledige informatie verstrekt. Jij vertrouwt erop dat wij jou bij een schade helpen en de schade vergoeden. Onze manier van werken gaat uit van dit vertrouwen. Hierdoor kunnen wij onder andere de aanvraag van een verzekering of een schademelding snel en soepel afhandelen.

Fraude

Helaas komt het af en toe voor dat ons en jouw vertrouwen wordt misbruikt. Wij vinden dit niet acceptabel. EFO paardenverzekering houdt zich actief bezig met de aanpak van fraude. Ons fraudebeleid richt zich op het voorkomen en bestrijden van fraude. Wij willen voorkomen dat kwaadwillende klanten worden geaccepteerd en dat wij frauduleuze schadeclaims moeten uitbetalen. Via de premie betaal je mee aan het gedrag van frauderende leden.
 
Onder fraude verstaan we het opzettelijk misleiden van EFO Paardenverzekering bij de totstandkoming en/of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst met de bedoeling om zo onterecht verzekeringsdekking, een schadevergoeding, prestatie of dienstverlening te krijgen.

Voorbeelden:

 • Niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd.
 • Zaken anders voorstellen dan ze zijn.
 • Bedragen op nota's veranderen.
 • Meer claimen dan de geleden schade.
 • Een afgewezen schade nog een keer opgeven.

Vermoeden van fraude

Als wij vermoeden dat iemand fraudeert, dan onderzoeken we dat. Wij houden ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als we een onderzoek starten hanteren we de gedragsregels die hiervoor gelden. Bijvoorbeeld het recht van hoor- en wederhoor. 

Welke informatie en/of middelen gebruiken wij bij een onderzoek naar een vermoeden van fraude?

We kunnen onderzoek (laten) doen naar iemands gedragingen of informatie (laten) verzamelen die van belang kan zijn voor het afsluiten van een verzekering, het beoordelen van het recht op schadevergoeding of bepalen van de omvang van de verzekeringsuitkering.
Digitaal onderzoek kan onderdeel uitmaken van de beoordeling van een vermoeden van fraude bij een verzekeringsaanvraag of een schademelding.
We kunnen persoonsgegevens verzamelen en verwerken die op andere wijze en uit andere bronnen zijn verkregen dan van de betrokken persoon zelf. Bijvoorbeeld uit openbare bronnen zoals de registers van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en internet. Maar ook informatie verkregen van andere personen zoals tipgevers of getuigen.
We kunnen informatie verzamelen door bijvoorbeeld technisch- en tactisch onderzoek uit te (laten) voeren. Denk hierbij onder andere aan het (laten) observeren of interviewen van personen, notacontrole en aanvullende veterinair onderzoek.
Wij schakelen voor sommige onderzoeken een extern onderzoeksbureau in. Zij moeten zich houden aan de wet- en regelgeving voor het uitvoeren van de onderzoeken en het verwerken van persoonsgegevens.
We maken gebruik van relevante informatie uit het waarschuwingssysteem voor financiële instellingen.

Hoe gaan wij om met fraudeurs?

Wanneer wij na onderzoek vaststellen dat er sprake is van fraude, nemen wij maatregelen. Mogelijke maatregelen zijn:

 • wij doen aangifte bij de politie;
 • wij vergoeden de schade niet en reeds uitgekeerde schadevergoedingen worden teruggevorderd;
 • wij beëindigen de lopende verzekeringen en de klant die de fraude heeft gepleegd, kan bij ons geen verzekeringen meer afsluiten;
 • wij plaatsen de gegevens van de klant die fraude heeft gepleegd, in een of meer registers die ook voor andere verzekeraars toegankelijk zijn. Ook nemen wij de gegevens op in ons incidentenregister. Dit doen wij volgens het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. De volledige tekst kun je raadplegen op de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl.

Waarschuwingslijst

Bij geconstateerde fraude nemen wij de persoonsgegevens van de fraudeur op in het Incidentenregister. Met behulp van dit register ondernemen wij activiteiten die gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van EFO Paardenverzekering.

Wij kunnen na een belangenafweging de persoonsgegevens van de fraudeur eveneens opnemen in het Externe Verwijzingsregister. Dit register heeft de functie van een waarschuwingslijst. Het heeft tot doel financiële instellingen te beschermen tegen partijen die hen willen schaden of die op oneigenlijke gronden gebruik willen maken van hun diensten. Iedere aangesloten verzekeraar kan via de landelijke waarschuwingslijst geattendeerd worden op natuurlijke en rechtspersonen die zijn geregistreerd in verband met laakbaar of onrechtmatig handelen tegen een andere verzekeraar. Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) beheert deze databank voor verzekeringsmaatschappijen in Nederland.

Wij brengen kosten in rekening als er fraude is gepleegd

Bij fraude vragen wij de eventueel uitgekeerde schade en de gemaakte externe onderzoekskosten terug. Voor de interne onderzoekskosten geldt een standaard schadevergoeding. De Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) kan dit bedrag voor ons incasseren.
 
SODA werkt nauw samen met de politie, justitie en het Verbond van Verzekeraars. De Stichting Directe Aansprakelijkstelling Aan Daders (DAAD) controleert of SODA zijn werk goed uitvoert. In De Raad van Toezicht van de Stichting DAAD zitten de politie, het VNO/NCW en het Verbond van Verzekeraars, met ondersteuning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. DAAD heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Voor meer informatie kun je terecht op de website van SODA.

Aangifte bij de politie

Aangifte doen bij de politie is een zware maatregel. Afhankelijk van de ernst en de omvang van het fraudegeval doen wij aangifte. Bij deze afweging nemen we, volgens het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars, onder meer de volgende vragen mee:

 • Hoe groot is de inbreuk van het fraudegeval op maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen?
 • Is er sprake van georganiseerde fraude? Zijn er meer fraudeurs bij betrokken?
 • Is iemand slachtoffer geworden van de fraude?
 • Heeft politie of justitie om aangifte gevraagd?
 • Informatie aan de fraudeur
 • Als fraude door ons is vastgesteld, informeren wij de betrokkene schriftelijk (aangetekend) over onze beslissing en de maatregelen die wij hebben getroffen.

Voorkom misverstanden

Is er bij het aanvragen van een verzekering iets niet duidelijk? Of weet je niet wat wij met een bepaalde vraag bedoelen? Neem dan contact met ons op. Dit geldt natuurlijk ook wanneer je niet goed weet op welke manier je moet handelen bij een schademelding. Zo voorkomen we samen misverstanden.

Vragen over het fraudebeleid of een melding maken?

Heb je vragen over ons fraudebeleid, opmerkingen of tips? Neem dan contact met ons op. De directie staat je graag te woord. 

Wil je een fraude melden? Dit kun je schriftelijk, bij voorkeur via de e-mail, aan ons doorgeven. 
 
Wil je liever anoniem melden? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem, telefoon: 0800 7000

Bekijk al onze contactmogelijkheden