Vacature: Ledenraadslid

Stap op, pak de teugels in handen en help mee om EFO Paardenverzekering op de juiste koers te houden. EFO Paardenverzekering is op zoek naar een ledenraadslid die de groep recreatieve gebruikers vertegenwoordigt.

Hoe ziet onze Ledenraad eruit?
De samenstelling van de Ledenraad van EFO Paardenverzekering moet zodanig zijn dat daarmee de belangen van de leden van EFO Paardenverzekering, ons klantenbestand, het meeste worden gediend. In totaal bestaat de Ledenraad uit zeven leden.
Belangrijk is dat de leden zich herkennen in hun Ledenraad. De Ledenraad is representatief voor het klantenbestand. Het is daarom belangrijk dat de Ledenraad een goede mix heeft van particuliere klanten, zakelijke klanten en een evenwichtige verdeling over paardenrassen en gebruik.  De Ledenraad bevat ook een goede genderverdeling.

Wat doet EFO Paardenverzekering?
EFO Paardenverzekering verzekert al ruim 100 jaar paarden. Zij zorgt ervoor dat haar klanten (leden) onbezorgd kunnen (blijven) genieten van hun passie rondom paarden. Vanuit de onderlinge gedachte is iedere in Nederland wonende paardeneigenaar (van particulier tot zakelijk) welkom met ieder (gezond) paard (alle rassen, alle soorten, van groot tot klein, van goedkoop tot duur).
Bij EFO Paardenverzekering gaat het niet om winstbejag of rendement. Wij zijn een onderlinge verzekeraar die is opgericht om de belangen van de leden te dienen. Aan dat basisprincipe is in al die jaren niets verandert.

Wat doet de Ledenraad?
De Ledenraad is een belangrijk toezichtsorgaan voor EFO Paardenverzekering dat functioneert in samenwerking met het Algemeen bestuur van EFO Paardenverzekering. Het Algemeen bestuur wordt samengesteld uit het Bestuur en het Dagelijks bestuur.
De mensen die zitting hebben in de Ledenraad vertegenwoordigen al onze leden.

 • het vaststellen van de jaarrekening;
 • het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid en het gehouden toezicht;
 • het vaststellen of wijzigen van statuten;
 • benoemen van leden van het Algemeen bestuur;
 • benoemen van leden van de Ledenraad;
 • beslissen over de winstbestemming.

De toezichthoudende rol van de Ledenraad wordt onder andere ingevuld door deelname van Ledenraadsleden aan de Financiële- en de Audit-commissie. Daarnaast signaleert de Ledenraad of EFO Paardenverzekering haar rol als betrokken financiële dienstverlener passend vervult. De Ledenraad is ook een klankbord voor het  bestuur. Relevante beleidsvoornemens worden door het bestuur voorgelegd, gedeeld en door de Ledenraad vanuit hun persoonlijke en/of maatschappelijke praktijk getoetst en/of verrijkt.

Wat is belangrijk voor een Ledenraadslid?
Een Ledenraadslid:

 • kent de wensen en opvattingen van de leden, kent de markt en maatschappelijke ontwikkelingen en benut deze kennis effectief in zijn rol als Ledenraadslid.
 • is lid van EFO Paardenverzekering (als verzekeringnemer) en lid van één of meerdere relevante lokale netwerken en is betrokken bij wat er leeft in de markt en de maatschappij;
 • staat in contact met andere leden (buiten de Ledenraad) en is makkelijk aanspreekbaar.
 • investeert tijd in vergaderingen van de Ledenraad en andere vormen van overleg waarbij de Ledenraad betrokken is en/of leden van de Ledenraad betrokken zijn.
 • kan afstand nemen van zijn of haar persoonlijke situatie en van individuele kwesties tussen EFO en leden (verzekeringnemers) en kan conclusies trekken met het oog op het algemene belang van EFO Paardenverzekering en haar leden.
 • draagt bij aan een gezamenlijk resultaat en deelt informatie en kennis.
 • acteert in woord en gedrag overeenkomstig de voor EFO Paardenverzekering geldende Integriteitscode en maatschappelijke normen.

Daarnaast is het uiteraard belangrijk dat een Ledenraadslid “de onderlinge” als dé organisatievorm voor EFO Paardenverzekering onderschrijft, dit bewaakt en positief uitdraagt in zijn of haar contacten.

Hoe verloopt de verkiezing van een Ledenraadslid?
Nieuwe Ledenraadsleden worden, op voordracht van het Bestuur, gekozen door de Ledenraad. De Ledenraad heeft ook het recht om zelf kandidaten voor de functie van Ledenraadslid bij het Bestuur aan te dragen.
De verkiezing van de Ledenraadsleden vindt plaats tijdens de jaarlijkse Ledenraadsvergadering. Twee keer per jaar wordt een Ledenraadsvergadering georganiseerd; een voorjaarsvergadering in juni en een najaarsvergadering in november.

Wat bieden wij de Ledenraadsleden?
Een Ledenraadslid ontvangt een passende vergoeding per dagdeel voor vergaderingen en een kilometervergoeding voor de betreffende reiskosten.
Andere, vaak meer persoonlijke, redenen om deel te willen nemen aan de Ledenraad kunnen zijn:

 • het delen van kennis en expertise vanuit een andere hoedanigheid met EFO Paardenverzekering;
 • het opdoen van kennis over de financiële sector;
 • nieuwe contacten opdoen;
 • vergroten van eigen kennis.

Interesse?
Heb je interesse om lid te worden van de Ledenraad van EFO Paardenverzekering? Geef dit dan door via secretariaat@efo.nl. Om een beeld te krijgen bij jouw ervaring en aansluiting op het profiel vragen wij je een CV en motivatie mee te sturen.

Wie sluit zich aan bij EFO Paardenverzekering?

Huidige betrokkene: Aad (voorzitter, bestuur) vertelt jou graag waarom EFO uniek is en waarom jij je zo kan aansluiten bij ons. Bekijk de filmpjes!